Om oss

Vilka är vi?

Stockholms Frikyrkoråd är ett ekumeniskt organ för Frikyrkoförsamlingar/Frälsningsarmékårer i Stockholmsregionen.

Vid årsmöte utses en styrelse som utgörs av ordförande och 6 ledamöter. Styrelsen har att leda och ansvara för Frikyrkorådets verksamhet och förvaltning i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut samt att ha arbetsgivaransvar för frikyrkorådets anställda.

Vad gör Frikyrkorådet?

Våra särskilda uppgifter:

  • att ha ett övergripande ansvar för den frikyrkliga delen av den andliga vården på sjukvårdsinrättningar, dvs Sjukhuskyrkan.
  • att vid behov företräda församlingarna/kårerna vid förhandlingar med landsting och kommunala myndigheter, följa  samhällsutvecklingen för regional planering och i förekommande fall utgöra remissorgan
  • att främja evangelisationen i Storstockholm genom att stödja angelägna gemensamma insatser
  • att i möjligaste mån samverka med Svenska kyrkan och andra i regionen verksamma kristna kyrkor och samfund.

Så här arbetar styrelsen:

Styrelsen träffas ca 3-4 gånger per termin. Vi går igenom pågående verksamheter inom sjukhuskyrkan och arbetar också med ekonomifrågor för verksamheten.

Arbete pågår också via de arbetsorgan som finns knutna till styrelsen. De arbetsorgan som finns aktiva just nu är: Forum för Sjukhuspastorer. Varje år inbjuds församlingar till träffar gällande den verksamhet som frikyrkorådet bedriver.

Årsmöte hålls i mars månad varje år.

Vilka finns i styrelsen?

Vilka finns i styrelsen?

Claes-Göran Ydrefors Ekumeniakyrkan Ordf,  , Birgitta Andersson pingst, Suzanne Molin Ekumeniakyrkan, Roger Stenselius pingst, Katarina Alexandersson Ekumeniakyrkan, Emma Henriksson Evangeliska Frikyrkan, Anna-Lena Hjerpe Frälsningsarmén, Anders Nygren Pingst.

Adjungerad sjukhuspastor – Ingela Freed  Karolinska Solna.

Ekonomin hanteras av firman PayDay.

Hur kan församlingar samverka och stötta Sjukhuskyrkan?

Det arbete som bedrivs via Sjukhuspastorerna är församlingarnas arbete och närvaro på sjukhus. Därför är det angeläget att ni i församlingarna håller god kontakt och samverkar med dessa pastorer.

Be för sjukhuspastorerna i era förböner i gudstjänster och andra samlingar. Gör dem kända i era församlingar! Det finns också möjlighet att inbjuda dessa pastorer till era församlingar.

Genom anslag och bidrag till Stockholms Frikyrkoråd gör ni det möjligt att ha pastorer anställda i Sjukhuskyrkan. Medlemsavgiften för 2017 är 80 kr/medlem i varje församling. Betalas in på bankgiro 534-5269 eller plusgiro nr 35 05 70-8.

Frågor?

Om du har frågor om Frikyrkorådet är du välkommen att kontakta oss!